Neringos 29A, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                          
                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

1. PAMOKOS:

1.1. Į pamokas ateik laiku.

1.2. Prieš pamokas pasikabink striukę rūbinėje.

1.3. Nepraleisk pamokų be priežasties.

1.4. Turėk reikalingas pamokai priemones.

1.5. Nesinešk į mokyklą draudžiamų daiktų (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų, pirotechnikos ir kitų sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų, daiktų).

1.6. Nesinaudok mobiliuoju telefonu.

1.7. Pasiruošk pamokoms, atlik namų darbus.

1.8. Būk drausmingas, kultūringas, netrukdyk draugams ir mokytojui.

1.9. Į pamokas ateik tvarkingai apsirengęs, kūno kultūros pamokose dėvėk sportinę aprangą.

2. PERTRAUKOS:

2.1. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk mokytojui jį išvėdinti.

2.2. Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, netriukšmauk, saugok savo ir kitų sveikatą.

2.3. Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

2.4. Laisvų pamokų metu nelakstyk koridoriais, netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems.

2.5. Valgykloje laikykis tvarkos ir švaros.

3. TARPUSAVIO SANTYKIAI:

3.1. Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.

3.2. Iškilusias problemas spręsk taikiai.

3.3. Neskriausk kitų ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų.

3.4. Gerbk mokytojus.

3.5. Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus.

3.6. Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.

3.7. Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.

4. RENGINIAI:

4.1. Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.

4.2. Prieš renginį nusivilk striukę.

4.3. Sulauk renginio pabaigos. Nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.

4.4. Renginio metu išjunk mobiliojo telefono garsą.

5. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:

5.1. Nešiukšlink, nerašinėk ant sienų ir suolų.

5.2. Būk atsakingas už savo darbo vietą, palik ją tvarkingą.

5.3. Tausok vadovėlius ir kitas mokymo priemones.

5.4. Saugok mokyklos turtą ir aplinką.

6. SKATINIMAI IR DRAUSMINIMAI:

Žinok, kad:

6.1. Už gerus ir labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, iniciatyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pavyzdingą lankomumą būsi paskatintas:

l Viešu pagyrimu

l Padėka Tau ir Tavo tėvams

l Apdovanojimu (diplomai, dovanos, prizai)

l Ekskursija.

6.2. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos poveikio priemonės:

l Pastaba žodžiu, raštu

l Pokalbis

l Pasiaiškinimas

l Svarstymas Vaiko gerovės komisijoje

l Papeikimas

l Griežtas papeikimas

l Šalinimas iš mokyklos.

6.3. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties bus informuojami arba kviečiami į mokyklą Tavo tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas administracijos pasitarimuose.


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo

Konsultacijų


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Mėnesio veiklos planas


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 04 d.