Neringos 29a, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                           rastine@rusne.silute.lm.lt

                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

 

Vaiko gerovės komisija:

 

Pirmininkė: Regina Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorė: Nijolė Stankienė, mokytoja

Nariai: Reda Kuisienė - specialioji pedagogė,

            Angelė Noreikienė - socialinė pedagogė, 
            Angelina Sudeikienė - mokytoja,

               Vida Grabauskienė - direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

            Asta Žilienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

            Milda Narušienė- Rusnės seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su rizikos grupės šeimomis.

        

 

 

                            PATVIRTINTA

                                                 Rusnės pagrindinės mokyklos

                                                      direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d.

                                įsakymu Nr.V1- 85

 

 Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo aprašas parengtas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

2. Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą ir švietimo programų pritaikymą šiems mokiniams, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

3. Komisijos veikla grindžiama šiais principais:

- individualizavimo;

- pagal poreikį vaiko dalyvavimo sprendžiant su juo susijusias problemas;

- vaiko interesų ir gerovės pirmumo;

- bendradarbiavimo;

- nediskriminavimo;

- konfidencialumo.

5. Komisiją sudaro: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam ugdymui, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, mokytojas. Sekretorius nėra komisijos narys.

II. Komisijos funkcijos ir teisės

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1. vertina ir analizuoja mokymosi aplinką, vaikų saugumą, ugdymosi poreikius ir problemas;

6.2. nagrinėja mokyklos nelankymo ir nesėkmingo mokymosi priežastis;

6.3. analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių ir teisėtvarkos pažeidimų atvejus;

6.4. renka informaciją iš mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų ir spręsdama konkretaus vaiko problemas, planuoja, kokia pagalba bus teikiama;

6.5. analizuoja teikiamos pagalbos veiksmingumą, reikalui esant – koreguoja priemonių teikimą;

6.6. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų tarpusavio santykių problemas;

6.7. atlieka vaikų , turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl 3 mėn. stebėjimo laikotarpio skyrimo;

6.8. siūlo tėvams vaiko specialiuosius poreikius įvertinti PPT, rengia dokumentus;

6.9. įvykus krizei, organizuoja krizės valdymo priemones;

6.10. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos ir kitomis institucijomis vaiko gerovės klausimais;

6.11. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje.

7. Komisija turi teisę:

7.1.  gauti reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų;

7.2. į komisijos posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus vaiko gerove asmenis.

III. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas

8. Komisija veikia nuolat.

9. Komisijos veiklos forma – posėdžiai ir pasitarimai.

10.  Posėdžiai organizuojami vieną kartą per 2 mėnesius, o esant poreikiui – dažniau.

11. Komisijos pirmininkas:

11.1. kviečia posėdžius ir jiems vadovauja;

11.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus dokumentus;

11.3. atstovauja komisijai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kitose institucijose, arba paveda atstovauti kitam komisijai nariui;

11.4. paveda komisijos nariams surinkti reikalingą informaciją.

12. Komisijos sekretorius:

12.1. organizuoja posėdžius, rengia jų medžiagą;

12.2. renka ir apibendrina gautą informaciją, tvarko kitus dokumentus;

12.3. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.

13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu.

13. Į komisijos posėdį gali būti kviečiami vaiko tėvai ar globėjai, pagal poreikį – ir pats vaikas.

14. Į posėdį gali būti kviečiami ir ne komisijos nariai.

15. Posėdžio metu išklausoma komisijos narių, vaiko, tėvų ar globėjų, kitų dalyvaujančiųjų nuomonė ar informacija.

16. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos pasitarimai gali būti neprotokoluojami.

17. Komisijos pirmininkas teikia komisijos veiklos ataskaitą Mokyklos tarybai kalendorinių metų pabaigoje.

IV. Baigiamosios nuostatos

18. Komisijos nariai ir sekretorius privalo laikytis konfidencialumo: gautą informaciją saugoti ir neviešinti.

19. Vaiko gerovės komisijos veiklos dokumentai saugomi pagal mokyklos dokumentacijos planą, suderintą su Klaipėdos apskrities archyvo direktoriumi.

 

Psichologinės pagalbos mokiniams el. paštas:  vaikams@yahoo.com


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Renginiai


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2017 m. gruodžio 20 d.