Neringos 29a, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                           rastine@rusne.silute.lm.lt

                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

I. Mokinių priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

1. Asmenys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami laikantis galiojančios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo lavinimo programas tvarkos.

2. Mokinių priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pradedamas pasibaigus mokslo metams ir baigiamas rugsėjo 1 d.

3. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose.

4. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju - jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs).

5. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

6. Mokinys, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia  prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas - turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

7. Specialiųjų poreikių vaikai priimami ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

8. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

9. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

10. Priimant į mokyklą pateikiami šie dokumentai:

10.1. prašymas;

10.2. vaiko asmens dokumento kopijos;

10.3. sveikatos pasas;

10.4. išsilavinimo pažymėjimo kopijos;

10.5. kiti dokumentai apie vaiką (jeigu tėvai galvoja, kad jie yra svarbūs).

 

II. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

 

11. Priėmimą vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta komisija.

12. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrojo tipo grupės komplektuojamos iš to paties ar įvairaus amžiaus vaikų pagal Savivaldybės tarybos nustatytas normas.

13. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas ir grupės komplektuojamos gegužės paskutiniąją savaitę ir, atsižvelgus į grupių užpildomumą, papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugsėjo antrąją savaitę. Į laisvas vietas vaikai gali būti priimami visus metus.

III. Dokumentų priėmimas.

14. Prašymai dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo programas rašomi direktoriui (pagal pateiktą formą).

15. Tėvai (globėjai) pateikia šiuos dokumentus:

15.1. vaiko asmens dokumentų kopijas;

15.2.  vaiko sveikatos pažymėjimą;

15.3. anksčiau įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

15.4. kitus dokumentus (pažymą apie šeimos sudėtį, pažymą dėl nemokamo maitinimo skyrimo ir kt.), kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai. 

 

 


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Renginiai


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2017 m. gruodžio 20 d.